Teisės aktai

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

LR Energetikos įstatymas

LR Elektros energetikos įstatymas

LR Teritorijų planavimo įstatymas

LR Nacionalinė energetikos strategija

LR Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas

LR Elektros tinklų kodeksas

LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio aplinkai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklės

LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

LR Triukšmo valdymo įstatymas

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 2010 – 2020 m. prognozių dokumentas

Energetikos Chartijos sutartis

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planas

Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų programa

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamyboje apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir supirkimo skatinimo 2010-2020 m. parengimas

Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų taisyklės

Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninės taisyklės

Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka

Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje

Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės

Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifų nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifų apskaičiavimas

Supirkimo tarifai ir maksimalūs tarifai elektros energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius

Prekybos elektros energija taisyklės

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimai

Aprūpinimo elektros energija nutraukimo, detalios sąlygos ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka

Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklės

Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai

Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 33:2007 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”

Lietuvos higienos norma HN 30:2009. “Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”

Efektyvus atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas: šalyje įgyvendinti projektai

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo stebėsenos sukūrimas

Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo