Struktūra

Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Dalyvauti susirinkime su patariamojo balso teise gali tarybos nariai bei direktorius.

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas keičia įstatus, priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo bei pašalinimo, renka ir atšaukia tarybos narius, nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką, tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir ataskaitą apie asociacijos veiklą, priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos, taip pat priima sprendimus dėl asociacijos stojimo į tarptautines organizacijas.

Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro penki nariai (keturi nariai ir tarybos pirmininkas). Šiuo metu tarybos nariais yra išrinkti Tadas Navickas, Justinas Poderis, Paulius Saltonas, Aidas Bernatonis ir Linas Sabaliauskas, einantis tarybos pirmininko pareigas.

Taryba renka direktorių, duoda pritarimą asociacijos sudaromiems sandoriams, skirsto asociacijos lėšas, analizuoja asociacijos veiklos rezultatus bei vertybių apskaitos dokumentus, teikia susirinkimui tvirtinti asociacijos veiklos metinį planą bei ataskaitą, vykdo susirinkimo sprendimus, steigia laikinuosius arba nuolatinius komitetus atskirų asociacijos vykdomų projektų koordinavimui bei sprendžia kitus klausimus.

Asociacijos direktorius yra atsakingas už asociacijos veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą, asociacijos atstovavimą valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos bei tarptautinėse organizacijose, informacijos ir dokumentų teikimą visuotiniam narių susirinkimui ir tarybai, viešą informacijos skelbimą, informacijos teikimą asociacijos nariams ir kitų funkcijų vykdymą. Šiuo metu Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktoriaus pareigas eina Aistis Radavičius.